زمینه های فعالیت و تجارب

مشاوره وخدمات مهندسی درطراحی وراه اندازي سیستمهاي کنترل واتوماسیون
1-مشاوره و خدمات مهندسی در طراحی ، نصب و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق
2- نصب تجهیزات برق و اتوماسیون
3-تعمیر و نگهداري کلیه سیستمهاي الکتریکی وسیستمهاي کنترل واتوماسیون
4-تامین تجهیزات و وارد کننده کلیه محصولات ABB,VACON,SIEMENS